Kerkenraad

Veel van de activiteiten van de kerkenraad vloeit voor uit wat er opgedragen wordt door de kerkorde en ordinanties. Daarnaast is de kerkenraad het overkoepelende orgaan voor verschillende colleges, raden en commissies. De kerkenraad geeft richting en coördineert.

Door de fusie van de Gereformeerde Kerk Middelstum en de Hervormde Gemeente Middelstum, Toornwerd en Westerwijtwerd op 1 januari 2014 is het doel voor de komende jaren om de culturen van beide gemeenten naar elkaar toe te laten groeien tot 1 gezamenlijke.

Om deze reden zijn de volgende speerpunten van beleid benoemd:

Pastoraat; de wijkteams en pastorale raad van beide gemeenten zijn in elkaar geschoven. Het goed functioneren hiervan vereist aanhoudende zorg en aandacht.

Gebouwen en financiën; de aanwezige gebouwen gaan de draagkracht van de gemeente te boven en de inkomsten lopen terug. Er komt een plan van aanpak om uitgaven en inkomsten met elkaar in evenwicht te brengen.

Bovenplaatselijke samenwerking; mede in aansluiting op het bovenstaande wil de kerkenraad vormen van bovenplaatselijke samenwerking bevorderen.

Eredienst; de zondagse viering is nog steeds de vorm van gemeente-zijn waaraan de meeste gemeenteleden deelnemen. De kerkenraad wil de pluriformiteit in de liturgische vormgeving bevorderen door onder meer ruimte te geven aan andere vormen van instrumentale begeleiding (naast orgelmuziek) en visuele vormen bijvoorbeeld door uitbreiding van het gebruik van de beamer.

De kerkenraad heeft de volgende visie geformuleerd:

“Een gastvrij huis zijn voor jong en oud”

Gastvrij; de bereidheid verbinding aan te gaan.

Verbinding met God, met elkaar (onder meer door erediensten) en met de samenleving (bijvoorbeeld middels diaconie en zending).

Huis; de 2 zichtbare huizen van de gemeente.

De Hippolytuskerk en de Hoeksteenkerk als spiritueel dak waaronder mensen welkom zijn en zich thuis kunnen voelen.

Jong en oud; de kerk is 1 van de plekken waar generaties elkaar ontmoeten waarbij er zowel verschillen bestaan tussen de generaties als binnen een generatie.

Het besef dat verschillen verrijken betekend dat veelkleurigheid in geloofs- en liturgische beleving een plaats moet kunnen krijgen binnen werkbare afspraken.